นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

นโยบายการแจ้งเบาะแส

จดหมายแจ้งคู่ค้า – ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ