นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตลอดปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้าน การกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี