ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส3/64
30/09/2564
สินทรัพย์รวม 32,172.05 30,632.44 26,400.46 25,460.41 27,774.73
หนี้สินรวม 19,781.24 20,531.92 9,218.54 9,526.48 8,820.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,973.06 172.42 7,013.60 6,339.49 7,350.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 34,250.90 34,250.90 144,643.83 144,643.83 144,643.83
รายได้รวม 25,832.54 30,144.30 17,621.29 21,207.18 25,500.91
กำไรสุทธิ -387.68 -1,662.47 2,646.25 -654.66 1,010.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.24 0.31 -0.02 0.03