ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
สินทรัพย์รวม 32,172.05 30,632.44 26,400.46 25,460.41
หนี้สินรวม 19,781.24 20,531.92 9,218.54 9,526.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,973.06 172.42 7,013.60 6,339.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 34,250.90 34,250.90 144,643.83 144,643.83
รายได้รวม 28,738.62 30,341.33 24,116.87 21,283.41
กำไรสุทธิ -387.68 -1,662.47 2,646.25 -654.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.24 0.31 -0.02