คณะกรรมการบริษัท

ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกิตติมศักดิ์

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายหลี จง หยวน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายคนิสร์ สุคนธมาน

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาราด บาจไพ

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายสุดีร์ มาเหชาวารี

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง