คณะกรรมการบริษัท

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
2552 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง SSG Capital Management (Hong Kong) Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)