ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน GSTEEL เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ใหม่เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท