ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไข)
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งหนังสือตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มายังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทราบ