ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
แจ้งการยกเลิกคณะ Strategic Steering Committee
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 4 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ