ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งหนังสือตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มายังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทราบ
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลา GSTEEL เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
ขอชี้แจงข้อสงสัยของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งหนังสือตามมาตรา 89/25 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มายังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการได้รับหนังสือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน POLAR แก้ไขเหตุเพิกถอน และแจ้งเตือน GSTEEL เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 (แก้ไขเอกสารแนบภาษาอังกฤษ)