รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/06/2564 ประเภท : XO
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 14,461,489,473 49.99
2. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,025,246,897 7.00
3. M-Power TT Ltd. 1,783,223,286 6.16
4. GROUP ONE INTERNATIONAL CORPORATION 1,400,000,000 4.84
5. Apex Prime Capital Ltd. 1,263,641,300 4.37
6. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด 567,312,699 1.96
7. บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด 566,056,684 1.96
8. นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ 444,682,520 1.54
9. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49
10. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 403,412,980 1.39
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5,178,612,293 17.91
  จำนวนหุ้นรวม 28,928,765,432 100.00