การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 1.23 MB
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 561.71 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 651.81 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2561 8.02 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 2.21 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 627.57 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 461.97 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 968.62 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 1.35 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2.86 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 393.67 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) 925.85 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 1.26 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 505.13 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 143.98 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 187.88 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 193.85 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 186.93 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 17 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. 737.65 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 18 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 259.27 KB
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 656.71 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 827.51 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 1.52 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 7.83 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 172.99 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และ 2562 203.18 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และ 2562 221.47 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 204.55 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 – สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 448.11 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 293.34 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 397.59 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 263.4 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 584.17 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 299 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปี 2557 และ 2559 2.54 MB