การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 563.61 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 932.28 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี 11.98 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 225.6 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 120.29 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 133.09 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 165.23 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 148.62 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 206.3 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 248.35 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 184.99 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 392.42 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 169.12 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) 168.84 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 199.27 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 431.22 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 291.85 KB