นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และในปี 2564 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการสาธารณประโยชน์

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

นโยบายการแจ้งเบาะแส

จดหมายแจ้งคู่ค้า – ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ