แบบ 56-1 One Report

2564
แบบ 56-1 One Report 2564

แบบ 56-1 One Report 2564

File 5.34 MB

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี

ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 File 5.66 MB
รายงานประจำปี 2562 File 11.98 MB
รายงานประจำปี 2561 File 8.02 MB
รายงานประจำปี 2560 File 7.83 MB
รายงานประจำปี 2559 File 19.5 MB
รายงานประจำปี 2558 File 4 MB
รายงานประจำปี 2557 File 5.05 MB