คณะกรรมการตรวจสอบ

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • - Completed secondary education at Chester City Grammar School, UK
  • - Served Articles to a Chartered Accountant, UK
  • - Membership of Insolvency Practitioners Association, UK
  • - Partner, Arthur Andersen & Co, Certified Public Accountants
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน Chairman, and Independent Non-Executive Director, and member of the Audit Committee, Suntech Power Holdings Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน Non-Executive Director and Legal Representative, Clearwater Capital Partners
ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน Non-Executive Director and Advisory Roles, AMCG Partners
เมษายน 2556 - ปัจจุบัน Advisor to the Board and Shareholders, and subsequently Liquidator, Digital Marketing Solutions Co. Ltd.
เมษายน 2557 - กรกฎาคม 2560 Non-Executive Director, and member of the Audit Committee, Allanzia ABS
2555 - 2558 Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE fund, Consultancy role, and Interim CFO role, CSL Asia Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)