คณะกรรมการบริษัท

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
อายุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5/2561 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
  • ของตนเอง 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)