คณะกรรมการบริษัท

นายหลี จง หยวน

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University, Thailand
  • Master of Science in Computer Engineering
  • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Boston University, Massachusetts, U.S.A.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
2562 - ปัจจุบัน Executive Director, Lima Capital Asia Limited, Singapore
2560 - ปัจจุบัน Director, Turnaround Management Association Singapore and South East Asia Ltd., Singapore
2560 - 2561 Executive Director, Credit Structuring and Distribution Group, Standard Chartered Bank, Singapore
2559 - 2560 Executive Director, Credit Loan and Special Situations, Standard Chartered Bank, Singapore
2557 - 2559 Executive Director, Fixed Income, Currencies and Commodities Distribution, Morgan Stanley, Singapore
2554 - 2557 Director, Fixed Income Distribution, Barclays Capital, Singapore
2553 - 2554 Executive Director, Fixed Income, Currencies and Commodities Distribution, UBS AG, Singapore
2544 - 2553 Director, Distressed Products Group / Strategic Investment Group, Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong
2543 - 2544 Vice President, Fixed Income Sales, Global Market, Thailand, Deutsche Bank AG, Singapore
Hong Kong
2539 - 2542 Associate (Bankers Trust Company), Global Corporate Finance, Thailand Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)