คณะกรรมการบริษัท

นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2542 - ธันวาคม 2562 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส Risk Commercial Assurance บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย
2535 - 2542 เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น/ศูนย์ฝึกอบรมเดล คาร์เนกี้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)