คณะกรรมการบริษัท

นายชาราด บาจไพ

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • PGDBM, XLRI, Jamshedpur, India
  • Bachelor of Engineering (Civil), National Institute of Technology, India
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน Director, Audit Committee Member, Nomination & Remuneration Committee Member,
  Risk Management Committee Member,
  Asset Liability Management Committee Member,
  Corporate Social Responsibility Committee Member, and Credit Committee Member
  Shapoorji Pallonji Finance Private Limited, India
ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน Director, Siam Power Generation Public Company Limited
2559 - ปัจจุบัน Managing Director, Head of Asset Management SSG Capital Management (Hongkong) Limited
2552 - 2559 Managing Director, Global Markets Risk Executive (Asia), Bank of America Merrill Lynch (Hongkong)
2551 - 2552 Deputy Head, Global Markers Asia, RZB (Austria), Singapore Branch
2546 - 2551 Principal, Senior Trading Strategist, Bank of America N.A., Singapore and Hongkong
2543 - 2545 Director, Head of Execution, FleetBoston Financial, Singapore
2537 - 2543 Assistant Vice President, Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)