คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายสุดีร์ มาเหชาวารี

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountant India
  • Company Secretary – Institute of Company Secretaries of India
  • Bachelor’s degree (Honors) in Accounting and Commerce, St. Xavier's
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน คณะ Strategic Steering Committee บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
2558 - ปัจจุบัน Founder & Managing Partner, Synergy Capital
2551 - 2558 Managing Director, Mittal Investments
2549 - 2558 Member of Group Management Board / Alternate Chairman of the Corporate Finance & Tax, ArcelorMittal Group
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)