คณะผู้บริหาร

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ปริญญาดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania.
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด
  ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
  ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
  ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
  นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง แห่งประเทศไทย
  นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะทำงาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
 • ของตนเอง 273,095,200 หุ้น (ร้อยละ 0.94)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02)