คณะผู้บริหาร

นายวราวุธ สุวรรณศร

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต
อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา
5 เมษายน 2556 - 19 ตุลาคม 2560 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิตและซ่อมบำรุง
1 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)