คณะผู้บริหาร

นายคนิสร์ สุคนธมาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2563

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท MBA Warwick Business School, University of Warwick ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาตรี BA Economics (2nd Class Hons), Birmingham City University ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 51
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. 14
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พฤษภาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด
ปี 2539 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์ จำกัด
กรกฎาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)