ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งคำสั่งศาลล้มละลายกลางในคำขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท
กำหนดการใช้สิทธิของ GSTEL-W2
กำหนดการใช้สิทธิของ GSTEL-W1
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ GSTEL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากไม่นำส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ GSTEL และ NMG เร่งส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา กรณีกระบวนการยักยอกเศษเหล็ก
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา กรณีกระบวนการยักยอกเศษเหล็ก
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561