ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
การยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
การยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ชี้แจงฐานะข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560