ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งผลการดำเนินการต่อข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งหนังสือตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) เพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไข)
แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563