ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ GSTEEL
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ขอนำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 1 (2/2)
ขอนำส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ครั้งที่ 1 และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครั้งที่ 1 (1/2)
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-6-ข ของ GSTEEL
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date)
แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2