ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)