ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL-W2) File 368.52 KB
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL-W1) File 373.83 KB