คณะกรรมการบริษัท

ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานกิตติมศักดิ์

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายหลี จง หยวน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา

กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอิจิโร่ ซาโต้

กรรมการ

นายโนบุโอะ โอโคจิ

กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายเคนอิจิ โฮชิ

กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ

กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะบริหาร