รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/03/2565 ประเภท : XM
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED 14,461,489,473 49.99
2. NIPPON STEEL CORPORATION 2,963,182,785 10.24
3. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,025,246,897 7.00
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 1,524,232,236 5.27
5. APEX PRIME CAPITAL LTD. 670,441,300 2.32
6. นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ 444,682,520 1.54
7. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49
8. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 403,412,980 1.39
9. นาย สุทธิเดช ลีสวัสดิ์ตระกูล 403,212,000 1.39
10. น.ส. สรัญญา ลีสวัสดิ์ตระกูล 403,000,000 1.39
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 5,197,656,341 17.98
  จำนวนหุ้นรวม 28,928,765,432 100.00