สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเทำเทียมกัน และมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

  • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิ ในการมีส่วนแบํงในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไข ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
  • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิ ในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
  • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดย ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
  • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็น ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูล ในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งความคืบหน้าการ สืบสวนสอบสวนคดีอาญาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (กองบังคับ การปราบปรามการกระทำความผิดฯ) เกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ของบริษัท กรณีกระบวนการยักยอกเศษเหล็ก คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไปจนกว่าบริษัทได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลและ ตัวเลขทางบัญชีของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข่าวที่บริษัทเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง

รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศแจ้งจำนวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามข่าวที่บริษัทเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลำวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามข่าวที่บริษัทเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561