การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 645.69 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 601.02 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประจำปี 2564 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 5.34 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 223.82 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 195.34 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 173.26 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 198.57 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 236.43 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 273.6 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 333.14 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 309.56 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 326 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 196.99 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 317.44 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 573.43 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 - ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 333.41 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 337.16 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 243.94 KB