การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 732.73 KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 566.99 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 2.19 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 348.63 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 252.39 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 730.72 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 578.56 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 4.24 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 114.52 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 175.3 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 262.86 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 117.8 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. 261.38 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 132.34 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 2.19 MB