การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 518.97 KB
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 280.08 KB
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 313.49 KB
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop) 905.21 KB
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile) 634.85 KB
คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser) 1.05 MB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 416.1 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5.66 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 183.49 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 297.8 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 146.37 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 160.51 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 200.12 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 258.03 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 386.88 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 237.48 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 445.26 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 201.07 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) 206.95 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 224.24 KB
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 432.59 KB
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 287.11 KB