คณะผู้บริหาร

นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการปฏิบัติการ
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary University (London), United Kingdom
 • Executive Certificate in Strategy - Building and Sustaining Competitive Advantage, Harvard University, USA
 • Executive Certificate in Management and Leadership, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 • Executive Certificate in Transforming Your Leadership Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 • Executive Certificate in Developing a Leading Edge Operations Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 • Executive Certificate in Fundamental of finance for the Technical Executive, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 • Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for Managers, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
 • โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหารทางการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2562 - ธันวาคม 2562 Deputy Chief Executive Officer - Production and Commercial
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557 ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
2551 - 2554 Senior officer, Steel Division บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
2549 - 2551 Business Assistant, Steel Division, Mitsui & Co. Europe Plc.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)