คณะผู้บริหาร

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม
  • Post Graduate Certification in Business Management, Xavier Labour Relations Institute (XLRI), India
  • Member of the Institute of Chartered Accountants of India (May, 1996) – Articleship with Price Waterhouse Coopers, Kolkata, India
  • Member of Institute of Cost & Works Accountants of India, India
  • Bachelor’s degree in Commerce from St. Xavier’s College , India
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
2560 - มีนาคม 2562 General Manager - Financial Controlling บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการ
2557 - 2560 Director - Finance and Commercial, Tropical Agrosystem (India) Pvt Ltd, India (Chennai)
2554 - 2557 Director - Finance and Commercial, SBQ Steels Ltd., India (Chennai)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
  • ของตนเอง (ไม่มี)
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)