ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2555 ("GSTEL-W2")
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ("GSTEL-W1")
รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ประจำไตรมาส 3/2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเลขานุการบริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และแก้ไขอำนาจกรรมการ
รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ประจำไตรมาส 2/2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (แก้ไข format cash flow)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบ)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558