ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2555 ("GSTEL-W2") (เพิ่ม Template)
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ("GSTEL-W1") (เพิ่ม Template)
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2555 ("GSTEL-W2")
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ("GSTEL-W1")
รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ ไตรมาส 3/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ ไตรมาส 2/2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (GSTEL-W2)