ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่อการผิดนัดชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564