ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 3/2555 (GSTEEL-W3) และราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง การรับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง การรับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
รายงานความคืบหน้าของหนี้ที่ผิดนัดชำระ และข้อพิพาทที่เกิดกับเจ้าหนี้ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อบุคคลในวงจำกัด และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562