ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าว
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2555 (GSTEL-W1)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2/2555 (GSTEL-W2)
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข)
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของ GSTEL ในวันที่ 15 พ.ย.60 ตามที่บริษัทขอมา
การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ("SP") ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
รายงานความคืบหน้าของเจ้าหนี้ที่ผิดนัด สำหรับไตรมาสที่ 3/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)